Bredebro Motorcykelklub

Klubbens ledelse
Klubben ledes af de aktive medlemmer, som på en genneralforsamling har valgt en bestyrelse, formand og kasserer til at varetage klubbens interesser og daglige drift. Du kan se bestyrelsens sammesætningen under fanen kontakt.
Derudover er der nedsat et permanent køreudvalg, hvis opgave det er at lave mc ture. Øvrige udvalg nedsættes efter behov.

Her kan læse klubens vedtægter, formål, medlemskab mv. Er der noget du ønsker uddybet, så spørg endelig.

Vedtægt for Bredebro Motorcykelklub.

§ 1 ‐ Klubbens navn er Bredebro Motorcykel Klub, i daglig tale Brede MC. Klubben har hjemsted i Bredebro.

Formål
§ 2 ‐ Klubbens formål er at samle seriøse MC kørere til hyggeligt samvær og ting af fælles interesse.

Medlemskab
§ 3 ‐ Enhver der er ejer / bruger af en indregistreret motorcykel og er i besiddelse af et gyldigt kørekort hertil, samt ægtefælle / samlever til et aktivt medlem / prøvemedlem, kan søge om optagelse i klubben.

2. Der er 6 måneders prøvetid forud for optagelse af aktive medlemmer. Optagelse i klubben sker herefter på et medlemsmøde ved skriftlig afstemning, og afgøres ved simpelt flertal af de tilstedeværende aktive medlemmer. Prøvemedlemmet har samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer, dog uden stemmeret eller hvor der i denne vedtægt i øvrigt er anført begrænsninger. Prøvemedlemmer har pligt til 3 barvagter i prøveperioden. Der betales ikke kontingent for prøvetiden.

3. Man kan forblive aktivt medlem i op til 1 år, efter at optagelseskravet (iht. § 2, stk. 1) ikke længere er opfyldt. Derefter overgår man automatisk til støttemedlemskab.

Støtte medlemskab
§ 4 ‐ Enhver som ønsker at støtte Bredebro Motorcykelklub, kan søge klubben om optagelse som støttemedlem. Optagelse af støttemedlemmer sker på førstkommende medlemsmøde, ved skriftlig afstemning og afgøres ved simpelt flertal af de tilstedeværende aktive  medlemmer.(dog §6 st. 3b)

2. Støttemedlemmer betaler fuldt kontingent, og kan herefter deltage i alle klubbens arrangementer på lige fod med øvrige medlemmer. Støttemedlemmer kan derudover støtte klubben med frivilligt arbejder, herunder deltagelse i barvagter mv.

3. Støttemedlemmer har dog ikke ret til at bære klubbens officielle ryg‐ og skuldermærker, eller har nogen møde‐ eller stemmeret på generalforsamlinger, medlemsmøder eller lign., eller nogen medbestemmelse på klubbens drift. De aktive medlemmer kan vælge at fastsætte nærmere regler for denne medlemsgruppe.

Udmeldelse
§ 5 ‐ Udmeldelse af klubben kan ske på én af følgende måder:
Udmeldelse kan ske efter eget ønske til et et bestyrelsesmedlem, eller hvis et flertal af samtlige aktive medlemmer beslutter dette på et medlemsmøde, der er varslet med min. 3 uger. Afstemningen skal være skriftlig og min. 2/3 af alle aktive medlemmer skal have afleveret en gyldig stemmeseddel‐se §6 stk. 3b. Medlemmet der skal udmeldes/ekskluderes har taleret på mødet før afstemningen og har stemmeret. Hvis et medlem ikke længere opfylder formålsparagraffen afgøres evt. fortsat medlemskab af min. 2/3 af alle aktive medlemmer. Årsager til udmeldelse/ekskludering kan være forhold som relaterer sig til klubben eller dens medlemmer som: undergravende virksomhed, modarbejdelse af formålsparagraffen, vold eller voldelig adfærd, tyveri/svindel, hærværk eller truende adfærd.

Generalforsamling
§ 6 ‐ Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, den sidste fredag i februar måned.

2. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt pr. post eller mail til den af medlemmet oplyste adresser. Indkaldelsen skal indeholde en
dagsorden. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskabsaflæggelse og budget.
 6. Forslag til vedtægtsændringer.
 7. Fastsættelse af kontingent/betalingstidspunkt.
 8. Valg af skiftevis formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (senest hvert 2 år); hhv. kasserer + 1 bestyrelsesmedlem.
 9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
 10. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 11. Nedsættelse af et køreudvalg, og evt. andre udvalg efter behov.

3a. På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de aktive
medlemmer har afgivet én stemme. Afstemning skal ske skriftligt.

3b. SMS,E‐mail og brevstemmer er kun gældende ved afstemning om medlemskab jvf §3 stk.2 og §4 stk.1 og §5 st.4

4. Kun aktive og prøvemedlemmer har adgang til generalforsamlinger og ret til at få ordet, mens kun aktive medlemmer har stemmeret. Der kan kun afgives 1 stemme pr. fremmødt aktivt medlem.

5. Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af dirigenten.

6. Sager og forslag, der ønskes behandlet, på enten den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling, herunder også forslag til vedtægtsændringer skal senest 2 dage før udsendelse af indkaldelse (3 ugers frist) tilstiles bestyrelsen skriftligt. Sager og forslag sættes på dagorden, og indkomne forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til samtlige fuldgyldige medlemmer. Indkomne forslag efter denne frist kan ikke behandles på den kommende generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 7 ‐ En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 del af klubbens aktive medlemmer anmoder skriftligt herom. For frister, dagsorden gælder mv. de samme regler som for ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen/udvalg
§ 8 – Klubben ledes af en bestyrelse på 5 valgt blandt klubbens medlemmer, heraf 1 formand og 1 kasserer. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne eller klubben økonomisk, ud over det fastsatte årlige kontingent.

2. Ægtefæller/samlevende klubmedlemmer må ikke sidde i bestyrelsen samtidigt.

3. Bestyrelsen holder møde så ofte bestyrelsen skønner dette nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagere og fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.
4. Bestyrelsen opgaver er:

 • At administrere alle forretninger og spørgsmål som vedrører klubben drift.
 • At arbejde for formålsparagraffen.
 • At forestå indkøb til klubbens drift.
 • At udpege bestyrelsesmedlemmer til at repræsentere klubben officiel.
 • At agere og træffe beslutning hvor der i denne vedtægt er tillagt bestyrelsen kompetence hertil (bla. § 3 og 4.)
 • At indkalde og organisere generalforsamlinger og møder.
 • At forestå informationsudveksling med medlemmerne.

5. Bestyrelsen kan kun agere inden for et, af de aktive medlemmer godkendt budget.

6. Generalforsamlingen kan vælge at nedsætte udvalg efter behov. Udvalgets formål og kompetence skal tilføres protokollen. Der nedsættes et permanent køreudvalg, der har til formål at arrangere ture og events med motorcyklen i centrum. Udvalget skal bestå af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, men kan derudover bestå af de medlemmer som måtte ønske det. Beslutning i økonomiske spørgsmål er dog henlagt til bestyrelsen efter gældende regler.

Kontingent
§ 9 ‐ Hvert medlem betaler kontingent hvis størrelse og betalingstidspunkter fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ved kontingentrestance udsendes skriftlig rykker med 14 dages betalingsfrist. Er kontingent ikke betalt efter denne frist, slettes medlemskabet af klubben.

2. Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben, kan der ikke ske tilbagebetaling af kontingent. Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler.

Regnskab
§ 10 ‐ Klubbens regnskab er fra 1.2 til 31.1 det efterfølgende år. Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter, og klubbens midler indsættes på klubbens bank/giro
konto.

2. Bestyrelsen eller valgte revisorer kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret. Alle bilag underskrives af indkøber eller optæller.

Medlemmers forpligtelser
§ 11 – Alle aktive medlemmer er forpligtet til at deltage i generalforsamlinger, medlemsmøder, barvagter og oprydning, samt ved aktiviteter der involverer nogle eller alle medlemmer, herunder rep –arbejder, træf m.m.

Medlemmers ansvar
§ 12 – Ethvert medlem er personlig ansvarlig for sig, og de af medlemmet inviterede gæster i klubben. Således er man erstatningspligtig for skader forvoldt på klubbens ejendom.

2. Klubben er derimod ikke ansvarlig for personlige genstande medbragt i klubben.

Mødeindkaldelser/referater
§ 13 – Til alle møder udsendes der en dagsorden, og der vælges en dirigent.

2. Til alle møder/forsamlinger tages der referat. Bestyrelsen er ansvarlig herfor.

Nøgler/koder
§ 14 – Klubnøgler er klubbens ejendom, og kan kun erhverves af aktive medlemmer. Forinden skal der være betalt kontingent. Ved ophørt medlemskab skal klubnøgler afleveres straks.

2. Kode til alarm må kun udleveres til aktive medlemmer. KODEN ER STRENGT FORTROLIG.

3. Prøvemedlemmer kan ikke erhverve nøgler, eller få udleveret koder.

Klubmærker
§ 15 – Klubmærket som ryg‐ og skuldermærke er vores officielle symbol. Andre udgaver af klubbens bomærke såsom på T‐shirts, byttemærker m.m. må kun forefindes i én af bestyrelsen godkendt udgave.

2. Skulder og rygmærker må kun købes og bæres af aktive medlemmer. Forinden skal der være betalt kontingent. Disse forbliver medlemmets ejendom. Ved ophørt medlemskab må
skulder og rygmærker ikke bæres. I modsat fald konfiskeres disse.

Våben
§ 16 – Enhver form for våben er ikke tilladt. Forefindes disse resulterer det i en ekskludering af pågældende medlem. Bestyrelsen er bemyndiget til uden yderligere varsel at foretage ekskluderingen.

Klubbens opløsning
§ 17 ‐ Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved en vedtægtsændring.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28.2.2014